Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Responsive image
วันที่ 19 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า นำโดยนายฉัตรชัย  ประสารฉ่ำ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง                  ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ด้านการให้บริการและดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน คลีนิกฟ้าสวย  สำหรับจัดการเอชไอวี/เอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค  ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองกุงศรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  สถานศึกษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564